Allmänna uppdragsbestämmelser

Dessa allmänna uppdragsbestämmelser utgör en integrerad del av uppdragsavtalet mellan klienten och Novak & Martin Advokatfirma AB, organisationsnummer 559070-5355 (nedan ”N&M”).

§ 1 Ensamrätt
N&M har ensamrätt att sköta klientens ärende under avtalstiden. Om en motpart eller myndighet vänder sig direkt till klienten skall denne hänvisas till N&M.

Klienten får inte överlåta eller på annat sätt överföra uppdraget eller detta avtal till tredje man utan N&M:s skriftliga medgivande.

§ 2 Uppdragsgivarens skyldighet
Klienten ska lämna sådan komplett och korrekt information som krävs för uppdragets genomförande. Om inte annat har överenskommits särskilt baseras uppdraget på den information och det material som klienten tillhandahåller. N&M utgår från att underlaget är komplett och korrekt. N&M ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från klienten eller någon som denne anvisat.

Klienten ska ställa erforderlig tid till förfogande och vara tillgänglig för N&M.

§ 3 Kontraktshandlingarna
Uppdraget bestäms av kontraktshandlingarna vilka komplet­terar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestäm­melser i dessa handlingar gäller de i följande ordning:

a) Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed
b) avtal
c) allmänna villkor
d) övriga handlingar

Part som upptäcker bestämmelser som strider mot varandra ska utan dröjsmål anmäla förhållandet till motparten.

§ 4 Beställning
Beställning av uppdrag sker muntligen eller skriftligen. Vid eventuellt fel i uppdragsbekräftelsen anmodas Ni att omgående kontakta N&M.

§ 5 Uppdragets omfattning
Ärendets omfattning framgår av denna handling.

Omfattningen av eventuell rättshjälp/rättsskydd framgår av beslut respektive besked om dito. Tillkommande arbete utöver rättshjälp/rättsskydd arvo­deras särskilt enligt rättegångsbalkens regler och den tidskost­nadsnorm som anges på omstående sida (exempelvis bodel­ning debiteras särskilt i ärende rörande äktenskapsskillnad).

Överenskommelse mellan klienten och advokatfirman utöver vad som ovan framgår ska, för att vara gällande gentemot N&M, signeras av firmatecknare för N&M.

§ 6 Uppdragets genomförande
N&M är skyldig att utan dröjsmål till klienten anmäla behov av arbete som icke ingår i Uppdraget eller som uppkommer till följd av ändring av direktiv från klienten. Klientens godkännan­de ska föreligga innan åtgärd vidtas.

Tillägg eller ändringar av Uppdraget ska ske skriftligen och vara godkända av båda parter.

För det fall klienten önskar överlämna värdehandlingar eller handlingar som klienten anser vara av särskild vikt ska detta anges varvid handläggaren på begäran kvitterar handlingen/handlingarna. Retur av sådana genom översändande sker i rekommenderat brev eller genom kvittering av klienten.

Innestående klientmedel insätts på separata klientmedels­konton i bank. Kontona är anslutna till internetbank varför aktuellt saldo vid var tid på begäran kan erhållas.

Kommunikation med klienten sker i huvudsak i elektronisk form genom e-post etc, samt telefonsamtal och möten

Uppdraget genomföres i enlighet med Sveriges Advokatsam­funds vägledande regler om god advokatsed.

§ 7 Anlitande av externa konsulter
N&M har, efter inhämtande av klientens samtycke i varje enskilt fall, rätt att anlita de externa ekonomiska, tekniska, juridiska eller andra experter som är nödvändiga för uppdragets genomförande. Kostnaden härför ska bäras av klienten. 

§ 8 Sekretess
Samtliga medarbetare på N&M omfattas av sekretess.

§ 9 Ansvar
N&M ansvarar för kvitterade handlingar och medel enligt § 6.

N&M har obligatorisk ansvarsförsäkring.

N&M är inte ansvarig för skada som beror på händelse utanför sin kontroll.

N&M är inte i något fall ansvarig för indirekt skada eller följdskada av något slag. N&M är inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada som uppkommer, såvida inte N&M eller dess advokater förfarit oaktsamt.

För det fall N&M ådrar sig ersättningsansvar vid skada är skadeståndsansvaret i samtliga fall begränsad till omfattningen av den obligatoriska ansvarsförsäkringen för det aktuella ärendet.

§ 10 Arvode
Arvode debiteras i enlighet med vad som anges på omstående sida.

§ 11 Rese- och traktamentskostnader
Om inte annat avtalats utgår ersättning för traktamentskostnader enligt skatteverkets ersättningsschablon med undantag för logi som ersätts med faktisk kostnad.

Resekostnader ersätts med faktisk kostnad. Vid resa med järnväg är medarbetare vid N&M berättigad att färdas i 1:a klass.

N&M ska tillse att resa sker på ett för klienten förmånligt sätt.

§ 12 Utlägg/kostnader
N&M är berättigat till ersättning för nödvändiga utlägg och kostnader med verifierat belopp.

Klientutlägg/-kostnad understigande 1 000 kronor, förskotteras av N&M och faktureras klienten i efterskott. För det fall utlägget avser högre belopp, såsom avgift till domstol eller externa experter enligt §7  ska kostnaden inbetalas på klientmedelskontot innan beställning sker, om inte förskottering av utlägget ska ske på annat sätt, t.ex. genom rättsskyddsförsäkring.

För det fall N&M tillställes faktura för utlägg översändes faktura direkt till klienten för betalning.

Klienten kan inte ådra N&M betalningsskyldighet.

§ 13 Fakturering och betalning
Fakturering sker löpande och betalning emotses omgående om inte annat anges.

I de fall uppdragsavtalet anger flera uppdragsgivare för samma ärende är ansvaret mellan dessa uppdragsgivare solidariskt för betalning av arvode och utlägg till N&M. Detta gäller oberoende av vem som har ställning som part mot myndighet, domstol eller motpart etc.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

N&M äger rätt att vid behov erhålla arvode och medel för kostnadstäckning i förskott.

Klienten ska utöver vad som anges i §§ 10-12 erlägga därpå belöpande lagstadgade skatter, t.ex. moms och avgifter.

§ 14 Force majeure
Om det inte är särskilt avtalat ansvarar inte N&M för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet för klienten inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar eller för att N&M inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta arbetet på grund av omständigheter bortom N&M:s kontroll.

§ 15 Återkallelse av uppdrag
Klienten kan återkalla Uppdraget genom att skriftligen återkalla given fullmakt eller genom att säga upp avtalet.

N&M äger frånträda Uppdraget enligt vad som stadgas i 3.4.1, 3.4.2 och 3.6 Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed, bland annat innebärande att N&M äger från­träda Uppdraget vid bristande betalning.

I det fall Uppdraget upphör i enlighet med vad ovan anges ut­går ersättning för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad/utlägg. Slut­räkning och fakturering sker i anslutning till upp­dragets upphörande.

§ 16 Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter avseende resultatet av det arbete som N&M utför inom ramen för uppdraget och det material som N&M framställer eller bidrar med att framställa under avtalstiden tillkommer N&M tillkommer N&M. 

§ 17 Tvist
Vid eventuellt missnöje med uppdragets genomförande är det av stor vikt att N&Ms företrädare omgående kontaktas för undanröjande av eventuella missförstånd.

Tvist ska i första hand avgöras genom utomrättslig förhandling mellan parterna.

Tvist kan prövas av allmän domstol.

Tvist avgörs i enlighet med svensk rätt.

§ 18 Sveriges Advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd
Eventuell tvist mellan N&M och Er i Er egenskap av konsument   angå­ende en tjänst som tillhandahållits av N&M kan i vissa fall prövas av Sveriges Advokatsamfunds Konsumenttvistnämnd (Konsumenttvist­nämnden). Som konsument räknas varje fy­sisk person som agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverk­samheten. I första hand ska vi försöka nå en lösning i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska N&M upplysa er om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Konsumenttvistnämnden. Eventuellt klagomål måste lämnas till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet inkommit till N&M och handläggningen sker en­ligt huvudregeln under sekretess. Konsumenttvistnämnden prövar inte tvist som har uppstått före den 11 januari 2016. För vidare information och tillvä­gagångssätt för ansökan om prövning av tvist mellan Er och N&M hänvisas till Advokatsamfundets hemsida.

§ 19 Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG), GDPR
Ni informeras härmed om att de personuppgifter Ni lämnar kommer att behandlas i advokatfirmans verksamhet för att fullgöra avtalet med Er och/eller tillgodose Ert rättsliga intresse.  Advokatfirman ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med GDPR. Ni har rätt att få ta del av registerutdrag och de personuppgifter som finns regi­strerade om Er. Enligt Advokatsamfundets arkivregler sparar vi informationen i 10 år, eller mer i vissa fall. För med information hänvisas Ni till informationsblad om GDPR som finns på vår hemsida www.nomadvokat.se.

Kontakta oss på info@nomadvokat.se eller tel nr 08-122 127 00 om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

§ 20 Övrigt
Oavsett vad parterna överenskommit genom detta avtal eller på annat sätt förbinder sig N&M att vid varje tidpunkt följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advo­katsed.